วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต


ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์การที่จะอยู่รอดและมีพัฒนาการต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้ผู้บริหารในฐานะหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การได้ศึกษา แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทำให้เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี้ล้าสมัยได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารที่สนใจจะต้องศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในอนาคตมีดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว                                                                                                                                                             


ชื่อ นางสาวประกาศรี ชื่นอารมณ์
ชื่อเล่น แอน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188014
ภูมิลำเนา ราชบุรี


ชื่อ นางสาวกันทิมา เอี่ยมสะอาด
ชื่อเล่น กัน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188017
ภูมิลำเนา ราชบุรี